تبلیغات
آبدانان چم کبود جولیانیان - رسم الخط لکی+معرفی کوتاهی از قوم لک...... وبلاگ ابدانان چم کبود جولیانیان.....
 
خدایا:خوشبختی من یافتن تو میان این همه ضمیر است...

رسم الخط لکی+معرفی کوتاهی از قوم لک...... وبلاگ ابدانان چم کبود جولیانیان.....

نوشته شده توسط :مسعود گندمی
دوشنبه 1392/05/28-08:50

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com                     تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com                      تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com                          تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com                        تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com                      تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com                                                           

ما در این نوشته به برسی حروف و نیز رسم الخط لکی که توسط بنده حقیر ارائه شده است ، می پردازیم.

حروف زبان لکی: حروف ، مجموع نشانه هایی که برای نشان دادن آواهای هر زبان به کار می رود و درلکی :

آ -  أ -  إ -  ٱ -  ئ  - ۀ -  ب -  پ -  ت -  ڈ – ج -  چ -  خ -  د -  ر -  ڕ – ز -  ژ – س -  ش -  ع -  ڠ -  ف -  ق – ک -  گ -  ل - ڵ -  م -  ن – ڤ -  ه  - ی - ێ -  ۊ -  ؤ -  ۉ -  ۈ -  ۏ -  و -  ۆ -  آٰ -  إٓ -  آءَ -  آءْ  - نْ

مصوت ها در لکی 18 تا هستند:

آ -  أ -  إ -  ٱ -  ئ  - ۀ - ی -  ێ -  ۊ -  ؤ -  ۉ -  ۈ -  ۏ -  ۆ -  آٰ -  إٓ -  آءَ -  آءْ 

صامت ها در لکی  28 تا هستند :

ب -  پ -  ت -  ڈ – ج -  چ -  خ -  د -  ر -  ڕ – ز -  ژ – س -  ش -  ع -  ڠ -  ف -  ق – ک -  گ -  ل- ڵ -  م -  ن – ڤ -  ه  - ی  - نْ- و

 

نکته : در رسم الخط لَکی اگر واژه ای با یکی از مصوت های زیر شروع شود قبل از آنها حرف «ع» قرار می گیرد(این حرف (ع) خودش به خودی خود صدایی تولید نمی کند بلکه تنها حرکت می پذیرد.):

إ -  ٱ -  ئ  - ۀ -  ێ -  ۊ -  ؤ -  ۉ -  ۈ -  ۏ -  ۆ -  آٰ -  إٓ -  آءَ -  آءْ

نکات: در لکی و رسم الخط آن:

1) حرف « ح » حذف شده است و به جای آن از « ه » استفاده می شود.

2) حروف« ذ – ض – ظ » حذف و به جای آنها از حرف« ز » استفاده می شود.

3)  حروف« ث – ص » حذف و به جای آنها از حرف« س» استفاده می شود.

4)  حرف« ط » حذف و به جای آنها از حرف« ت » استفاده می شود.

5)  حرف« غ » حذف و به جای آنها از حرف« خ» استفاده می شود.

6) به حروفی که مصوت فتحه را می پذیرند حرف « أ» اضافه می کنیم.

7) به حروفی که مصوت کسره را می پذیرند حرف « إ» اضافه می کنیم.

8) به حروفی که مصوت ضمه را می پذیرند حرف « ۉ» اضافه می کنیم.

9) به حروفی که مصوت « ئُو » را می پذیرند حرف « ۈ» اضافه می کنیم.

10) به حروفی که مصوت « ایی مثل دیر» را می پذیرند حرف « ی » اضافه می کنیم.

11) به حروفی که مصوت « آ» را می پذیرند حرف « آ » اضافه می کنیم.

12) در لکی مصوت هایی وجود دارد که در فارسی وجود ندارد که عبارتند از:

 الف) مصوت « ؤ » : این حرف صدایی شبیه «ö» در لاتین است و حروفی که این مصوت را می پذیرند به آن «ؤ» اضافه می کنیم.

 ب) مصوت « ۆ» : این حرف صدایی شبیه « œ» در لاتین است و حروفی که این مصوت را می پذیرند به آن « ۆ» اضافه می کنیم.

 ج) مصوت « ئ » : این حرف صدایی شبیه « ё» در لاتین است و یا صدای « اِ کشیده» را دارد و حروفی که این مصوت را می پذیرند به آن «ئ» اضافه می کنیم.

د) مصوت « ێ» : این حرف صدایی شبیه «ی» کوتاه یا سنگین است و حروفی که این مصوت را می پذیرند به آن « ێ» اضافه می کنیم.

ه) مصوت « ۏ» : این حرف صدای (اُ) کشیده را دارد

و) مصوت «ۊ» : این حرف صدای مانند مصوت (ü) در لاتین دارد .

ز) مصوت «ٱ » : این حرف را میتوان فتحه کشیده خواند. این حرف در زبان اوستایی موجود است .

ح) مصوت « آٰ» : این حرف صدای (آ) کشیده را دارد.

ط) مصوت « آءَ» : این حرف صدایی مرکب از مصوت (آ) و (-َ کوتاه : أ ) را دارد

ی) مصوت « إٓ »: این حرف مرکب دو مصوت (إ) و (آ) می باشد.

ک) مصوت « آءْ» : این حرف صدایی مرکب از مصوت (آ) و (-ِ کوتاه یا إ ) را دارد.

ل) مصوت « ۀ » : این حرف از ترکیب دو مصوت (-ِ کوتاه یا همان إ) و (-َ کوتاه یا همان أ) تشکیل می شود.

13) در لکی حروفی وجود دارد که در فارسی وجود عینی ندارد  به عبارتی در الفبای فارسی نیست که عبارتند از:

  الف) حرف «ڵ » که مانند «ل» تشدید دار اما از ان سبک تر

  ب) حرف « ڕ » که مانند «ر» تشدید دار اما از ان سبک تر

  ج) حرف «نْ» که با حرکت پذیری حرف ماقبل خود صدایی مابین حرف «ن» و «گ» تولید می کند که به آن نون خیشومی یا تو دماغی می گویند.

د) حرف « ڈ » که حرفی مابین (ت) و (د) دارد.

ه)حرف«ڠ » : که حرفی مابین (خ) و (غ) دارد

14) حرف « ع » به مانند « ء » در زبان فارسی و عربی عمل می کند و حرکت می پذیرد . با این تفاوت که در پایان  یا میان کلمه نمی آید.

15) حرف «نْ» نیز نمی تواند در اول کلمه قرار بگیرد و با حرکت (صدا پذیری ) حرف قبل از خود معلوم می شود.

16) حرف «و» همان (واو) است اما به شکل عربی آن ، و باید که قبل و یا بعد آن حرف صدادار قرار بگیرد.

حال با هم به رسم الخط لکی شعری مینویسیم:

یئ رۈژ پئمإ سآر ، مإجلێسآنإ پێش     آدأمێ ژأ عإڵم هآوآڵ پإرسـآم لێـش

ڤآتــإم هــئ آدأم ژأ دآؤرۉن مـأنـأ        بوآچ وأ پأری عۆسـۈڵ دیـن چأنـأ

ڤإت مإ مإلآ نیـم عـإلـمـإم نـأخوأنأ       عأسآ مأزآنإم عۆسـۈڵ دیـن چـأنــأ

عۆسۈڵ دین پأنجأ پأنج  تإرمأنآشأ      هأرمٱنآی ڕإکإنـێ رإکنـێ ڤأ لآشـأ

عأڤأڵ ڤأ تـآؤهید یـآنـئ خـۆدآوأن        نأخۆرد نأخآو نأ زآد ؤ نـأ مأرگ

عیلأن نأبۏوأت

مإهـٱمـأد خآمـتـأ ژأ پـئڠأمـبأرۉن        عـۈلأن عـأدإڵأن وأ دألیل بإرهـۉن

عأمأر أنتأرکۆش دأر ژأخئوأرکأن      بێ شإگ عیمآمـأن لأ یـآزأ فـأرژأن

تإرآزی وأ دأس ڕۈ دأشـتإ مـٱشأر      گـۆنآ وأ سـوآو مأکیـشآن یـئ سـأر

گــۆنـآ وأ سـوآو وأ مـیـزآن مأیــۈ       فأرژأن زأ مآدأر گۆریـزآن مأیـــۈ

معنی :

یک روز صبحگاهان در مجلسی که از برای بزرگان بود ، انسانی را از برای دانستن ، پُرسشی نمودم. بدو گفتم ای انسانی که از زندگانیت هنوز مانده ؛ تو را پرسشی دارم ، حال می خواهم از دانایی ات پاسخم را بیاوری. و آن این که اصول دین چند است ؛ گفت : من مُلا نیستم و علمی را فرا نگرفته ام. اما می دانم که اصول دین چند است. اصول دین پنج است و آن پنج تا هرکدام معنایی با خود دارند و هر معنایی رُکنی در کنار دارد.

نخست ؛ توحید ، که خدا یگانه است ، نه خوردی دارد نه خوابی و نه زاییده است و نه از برای او مرگی است.

سپس نبوت ؛ که محمد پیغمبری است که خاتم پیغمبران است.

و پس از آن عدل خداوندی است که آن با دلیل و برهان روشن است.

به راستی پس از محمد جانشینی است و اوست کسی که کشنده عَمربن عبدود است ، و اوست از جا کننده درب خیبر که بی شک از اوست یازده فرزند ، که همه جانشین محمدند،و امام.

روزی خواهد بود که در دشتی به نام محشر گناه و ثواب را بر ترازو نهند و در آن بر کسی ستم نخواهد شد و چه روز سختی است آن ، که مادر از فرزند گریزان است      


 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com            تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com                   تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com                    تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com                      تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com                          تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com               تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com                                                                                                                                           

.معرفی خلاصه ای از قوم لک

به قلم حمید نظری : از آنجا که در مملکتی زندگی میکنیم که با وجود  تنوع هویت های قومی ، زبانی و مذهبی یک ارتباط ارگانیکی بین همه اقوام تحت عنوان یک هویت ملی وجود دارد

 از آنجا که در مملکتی زندگی میکنیم که با وجود  تنوع هویت های قومی ، زبانی و مذهبی یک ارتباط ارگانیکی بین همه اقوام تحت عنوان یک هویت ملی وجود دارد واز طرفی به هویت مستقل اقوام احترام گذاشته می شود ،  برآن شدیم تا با عنوان نمودن نام آن در کنار سایر اقوام  به عنوان یکی از اقوام مستقل ایرانی ،  پرده از واقعیت این قوم برداشته و با مطرح نمودن آن زمینه توجه بیشتر مسئولین درجهت رشد وتوسعه آن فراهم گردد.

   قوم لک یکی از سه شاخه ی اصلی ومستقل اقوام آریایی به نام مادها هستند که نخستین حکومت و تمدن مدرن را در غرب ایران زمین بنیان نهادند. زبان آنها یعنی زبان لکی با دستورزبانی ادبیاتی قوی که دارای حدود سی هزار لغت است ، بازمانده زبان های اصیل اوستایی و پهلوی است و به دلیل شرایط خاص جغرافیایی این مناطق، کمتر دچار تغییر و تحول شده است.

 سکونتگاه اصلی مردم لک زبان در مرز مشترک  بین چهار استاندر جنوب استان کرمانشاه ، شرق استان ایلام و جنوب غرب استان همدان و شمال غربی و غرب لرستان است. لک‌ها بیشتردر شهرهای دلفان ،  کوهدشت ، سلسله ، هرسین ، صحنه ،کنگاور،سنقرودینور،  شیروان،  چرداول ،  دره شهر، آبدانان، تویسرکان،  نهاوند،  کرمانشاه و خرم آباد ساکنند.

 مردم لک در پی مهاجرت‌ها در بیرون از منطقه لک‌نشین زاگرس نیز زندگی می کنند. برای نمونه روستای لکستان در آذربایجان شرقی و عده‌ای از ساکنان میانکاله و روستای زاغ مرز توابع بهشهر، روستای کجور، کلاردشت، تیت دره، مکارود در شمال و گروهایی نیز به استان های فارس، قزوین، شمال خراسان و ورامین در استان تهران تبعید شده اند.

 به دلیل نزدیکی زبانی و فرهنگی، لک‌ها عموما شاخه‌ای از کردها یا لرها در نظر گرفته می‌شوند. برخی معتقدند واژه لک از ترکیب دو واژه لر و کرد تشکیل شده‌است .و لکهای باستانی ایرانی را هر کدام به خودشان منتسب می کنند .درحالیکه لکها از لحاظ  فرهنگی، احساسی و مذهبی و بسیاری از مولفه های قومی خصوصا پوشش خود را مستقل از قوم کرد و لر می دانند.و قویترین نظریه که بیشتر باستان شناسان و زبانشناسان بدان معتقدند این است که زبان لکی بازماندهٔ فارسی باستان و پهلوی است . (پارسی باستان زبانی است که در زمان هخامنشیان مستعمل بوده و ریشه ی زبان فارسی امروزی است).

  مهمترین عامل افتراق واستقلال این قوم مولفه زبانی است. تحقیقات زیادی در مورد ریشه زبان لکی صورت نگرفته است  اما می توان گفت زبان لکی یک زبان زیبا و آهنگین است که واژه های باستانی و کهن فارسی به قدر زیادی درآن  وجود دارد. و شکل قدیمی و اصیل برخی واژه ها و شیوه ی جمله بندی اصیل در این زبان  باعث می شود که ابراز نمود زبان لکی به جا مانده ی زبان های پارسی باستان و پهلوی است.ودراین زبان واژه هایی می توان پیدا کرد که با زبان های پهلوی اشکانی و پارسی میانه مشترک هستند.ازاینرو می توان گفت که مهم ترین مآخذ لکی زبان پارسی باستان است همچنین زبان لکی باقی مانده زبان اوستایی است و شباهت بسیار زیادی در مورد ریشه های زبان لکی و اوستا دیده شده است.

پس از زبان، موسیقی برجسته‌ترین ویژگی هویت قوم لک است. نغمه‌ها، آواها و آوازهای باقیمانده از موسیقی لکی بیانگر اصالت، ریشه‌دار بودن و خاص بودن آن است. موسیقی لک‌ها از حیث محتوایی شدیدا تحت تاثیر محیط طبیعی، نوع معیشت و آداب و سنن است. در چندین دهه گذشته که این منطقه بیشتر روستایی و کوچ‌نشین بوده‌اند در انجام فعالیت‌های روزمره و مراسمی چون عروسی و عزا، موسیقی نقش فعالی داشته است. گفتنی است از سازهای رایج در این منطقه سرنا، دهل، نی و تنبور را می‌توان نام برد .

 باین وجود ، قومی با جمعیتی قریب به چند میلیون نفرو با زبانی مستقل که به گواه تاریخ تمامی مولفه های یک قوم بزرگ را دارا می باشد، متاسفانه به فراموشی سپرده شده و دچار یک نوع مظلومیت تاریخی شده است .وحتی در رسانه ها ی ملی به عنوان یک قوم مستقل یا اصلامطرح نشده ویا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.و نام و آوازه اش هنوز با وجود پیشینه تاریخی قوی، زیاد گسترش نیافته و در سایه اقوام دیگرقرار گرفته است .از اینرو مردم ایران با این قوم آشنایی چندانی  ندارند .

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com       تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com                    تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com                            تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com                                 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com                                  

نظرات() 


little big city 2 hack
چهارشنبه 1396/10/27 23:10
سلام! من می توانستم سوگند یاد کنم قبل از دیدن این وب سایت اما بعد از نگاه کردن به برخی از پست ها متوجه شدم این جدید است
من به هر حال، من مطمئنا خوشحالم که بر روی آن برخورد کردم و من آن را به عنوان کتاب علامت گذاری می کنم و به طور مرتب چک می کنم!
عظیمی
یکشنبه 1395/07/25 12:30
سلام خدمت دوستان عزیز،این مدتیست در هرجایی..فضای مجازی-در وبلاگ ها-حتی در بحث های حضوری...خانوادگی ..بحث اینکه لرها و کردا میگن لک زبانان جزیی از زبان لریه واقعا مشکل از آگاهی نداشتن کافی..دراین باره میباشند..!خواهشی که ازاین دو قوم عزیز و شریف داریم و دارم.. دوستان لرو کرد درباره قوم لک که جز کیه و کجاست و ازروی تعصب ممکنه هرحرفی رو بگن نظر ندن!چونکه واقعا خنده داره ببینم لک رو با گویش ممسنی و بختیاری که پسوند لر دارندیا کرد کرمانج یا کلهر و.. با لک کُرد یکی کنیم!!!پس لک زبانان پسوند و پیشوند نداشته اند و ندارند!لک قومی مستقل که به علت همسایگی با قومیت لر و کُرد و نداشتن یک استان به اسم لکستان داریم این هویت خوری رو میبینیم!
اسی سرپله
یکشنبه 1395/05/31 02:57
سلام داداش وبلاگتو به پیوندهای وبلاگم اضافه کردم دوسدارم باهم در ارتباط باشیم عنوان وبلاگ من آبدانان سرپله گلال زیری هست
به ما سر بزن برار
اسی سرپله
یکشنبه 1395/05/31 02:57
سلام داداش وبلاگتو به پیوندهای وبلاگم اضافه کردم دوسدارم باهم در ارتباط باشیم عنوان وبلاگ من آبدانان سرپله گلال زیری هست
به ما سر بزن برار
شنبه 1395/02/25 22:10
ما شا الا آبدانان دمت گرم داش محمود از طرف سفیر برزیل در آبادان یوسف عسکریان
پاسخ مسعود گندمی : سلام برادر عسکریان.سپاسگذارم که ب وبلاگ خودت سر زدی......
کلانتر
جمعه 1394/12/14 12:36
درود بر شرف هرچی لر و لکزنده با هرچی لر و لک
پاسخ مسعود گندمی : ممنون از بازدید شما دوست عزیز
اسی سرپله
یکشنبه 1394/09/22 17:50
منابعو بخون خداییش به دیگران هم معرفی کن برار لورم
صمد بیرانوند
سه شنبه 1394/06/17 22:19
باسلام خدمت شمادوست عزیز،درپاسخ به نظریه شمامبنی براینکه بنده لک نیستم وادعای لک بودن میکنم بایدخدمتتون عرض کنم که اولابنده لک زبان هستم وبه هیچ وجه قصدتکه تکه کردن لرهاویاهیچ موضوع دیگری راندارم وبه هیچ عنوان خودم را کرد حساب نمیکنم که بخواهم قصدتکه تکه کردن یااین حرف وحدیث هاراداشته باشم.ضمنابرخلاف عقیده شمازبان هرقوم نشان ازهویت وشناسنامه آن قوم محسوب می شود به عنوان مثال نمیشه گفت ترکها عرب هستندیااعراب فارس هستند چون زبان آنهانشان ازهویت آنهاست...وهمچنین قبلاعرض کردم اصلانیازی به منبع نیست وقتی دارای پیشینه تاریخی قدمت تمدن ایلام وزبانی جداگانه هستیم.با تشکر دکتر بیرانوند
اسی سرپله
شنبه 1394/06/14 23:10
آقای بیرانوند شما که ادعای دکتر بودن داری دیگه چرا؟ هرچند معلومه لک نیستی و از اوندسته کردایی هستی که میخوان قوم لر رو تکه تکه کنن
برارم زبان گفتاری ملاک قوم شناسی نیست . این آداب و رسوم ماست که مارو تحت لوای لر و ایرانی دور هم جمع کرده اصلا اشتباه تمام شما همینه که فکر میکنین ما میخوایم بگیم لکستان نباشه بابا آرزوی ما جداشدن شهرهای لر لک از کرمانشاه و کردستان و جمع شدنشون دروهمه مثل لرهای بختیاری . بعدشم سوالی که من میپرسم در رابطه با قوم لر منبع خواستم نه زبان یا لهجه بودن لکی که متاسفانه شما که لک نیستید و معلومه کردید و فقط فقط میخواین بگین لکها لر نیستند
بازم میگم فقط دو تا منبع بیار که بگه لکها از نژاد لر نیستند عزیزم زبان ملاک نژاد نیست کما اینکه مردم مرکز آفریقا اسپانیایی حرف میزنن ولی از نژاد سامی و حامی اند.دیگه واقعا مطمئنم که همتون بدونمنبع یه چیزیو میگین البته توهین نمیکنم منظورم اینه که از ته دل میدونین لکها مثل بختیاریها از قوم لرند ولی همش طفره میرین که این هدفتونو معلوم میکنه...
لر یعنی(لک بختیاری مینجایی فیلی ممسنی دشتستانی بویری کهگیلویه ای شوشتری دزفولی بهبهانی و ...)
موفق باشید ضمنا مسئولوبلاگ خداییش نظرات منو بذار قصد من راهنماییه
پاسخ مسعود گندمی : اقا اسی عزیز اگه ممکنه شما منبع بیار که لکها جز لرها هستند.منتظر منابع شما هستم
صمد بیرانوند
پنجشنبه 1394/06/12 23:29
باسلام ودرودقلبی خدمت دوست عزیزم،درپاسخ به سوالی که شمادوست عزیزم مبنی براثبات ادعای منبعی برای لک بودن پرسیده بودی اینگونه به شماجواب میدهم،یه ضرب المثلی هست میگه:آنچه راباشدعیان چه حاجت است به بیان...اینکه لکی یک زبان است ازنورآفتاب هم روشن تراست واصلانیازی به منبع نداردچون الفبا وغنای کلمات وواژه های لکی به خوبی نشان دهنده این موضوع می باشد...وهمچنین درپاسخ به اینکه نوشته ایدلک هالرهستندبایدبه سمعتون برسونم که چگونه ممکن است لکی گویشی ازلری باشددرصورتیکه لری خودیک لهجه استوازنظرشکل وساختاروالفباوغنابودن کلمات نسبت به لکی ساده تروپیش پاافتاده تراست،بانگاهی ساده واجمالی به وضوح دیده می شودکه کلمات لریباتغییرات بسیارجزعی درفتحه وکسره ازفارسی گرفته شده است وچون ازفارسی گرفته شده است نمی توان آنرازبان نامید،پس درمی یابیم که لری یک لهجه وگویش است واین درصورتی است که کلمات و واژه های لکی بسیارمشگل تروسخت تروازساختارمحکمتری برخوردارند...دوست عزیزمانه قصدتوهین ونه بی احترامی به کسی راداریم ولری راخیلی هم ارج می نهیم ولی حقیقت رابایدگفت،اینکه الان استانی بنام لکستان نیست هم به تقسیمات نادرست کشوری برمی گرددکه اگرخوب اجرامیشداقوام لک زبان ازنظرجمیعت استانی راتشکیل می دادندکه یقیناجزکلانشهرهای ایران بود...درپایان برای تمامی هموطنان وبرادران وخواهران عزیزم درهرزبان ودرهرمکانی آرزوی موفقیعت وسربلندی راخواستارم...دکتر صمد بیرانوند
پاسخ مسعود گندمی : با سلام .سپاس بابت نظر زیبایت
یاسر حسنوند
چهارشنبه 1394/06/11 00:13
باسلام خدمت مدیریت محترم وبلاگ و تمامی لک زبانان و لر زبانان و کرد زبانان.من ارادت خاصی نسبت دوستان و برادران کردم ولرم دارم .باید بگویم که زبان لکی زبانی کاملا مستقل میباشد و همین که وجود دارد و هنوز بعداز چندین هزار سال مردم دارند با زبان لکی تکلم مینمایند بهترین منبع میباشد.
مه لکی کم لک و لک فقط لکه.نه لره و نه کرده.اما لک و کرد ولر گرد ا گرد یه ک برایمن.دوستو دیرم.یاسر حسنوند.
نجمه کولیوند
یکشنبه 1394/06/1 20:50
باسلام خدمت مدیریت محترم گروه.در جواب اقا اسی که گفتن کولیوندها لر هستند باید بگویم که سخت در اشتباه هستی زیرا طایفه ی بزرگ کولیوند لک هستش .با ارزوی موفقیت
سعید لکستانی
چهارشنبه 1394/05/28 12:44
لکها لک هستن و لر ها لر و نیز کردها هم کرد و دارای اصالتهایی مشابه و مردمانی بزرگ.من لک هستم و ب لک بودن خود افتخار میکنم و از شما خواهش میکنم اقا اسی اینقد تعصب کاذب نداشته باش.و شما نیز ب لر بودن خودت افتخار کن چون لرها هم مردمانی خوب و بزرگوار هستند.اما لک ها لر نیستند.ارادتمند سعید از ابدانان
اسماعیل از سرپله
شنبه 1394/05/17 20:03
ببخشید آقای مسوول وبلاگ شما که میگید لک ها لر نیستند میشه دوتا منبع با قدمت بیش از 50 سال به ما معرفی کنی تا ما هم مثل شما به این نتیجه برسیم که لکها دیگه لر نیستند و قوم جدایی بوده اند خواهشا طفره نرو جواب بده
پاسخ مسعود گندمی : اقا اسماعیل عزیز بنده قصد توهین ب هیچ قومیتی ندارم دوست عزیز شما برای خودت لر باش ما هم لک هستیم و در مورد زبان لکی منابع زیاده و زبان لکی ب عنوان زبانی مستقل در فرهنگستان زبانهای کشور و همچنین یونسکو ثبت شده است.هرچند لک و لر و کرد همه برادر هم هستیم.
دوشنبه 1394/05/12 15:35
من قصد توهین به هیچ قومیتی رو ندارم ولی لری فقط و فقط یک لهجه اس و مقایسه اش با زبان لکی خنده دار.
اسی سرپله
جمعه 1394/05/2 18:04
نظر منو نذاشتی بازم میگم لکها لرند جنابعالی که میگی برین مطالعه کنین میشه چندتا منبع معرفی کنین که لکها رو جدا از لر دونسته
هنوزم وقت داری باور کن لک مثل بختیاری جزیی از لر بوده و خواهد بود
چرا از پدربزرگت نمی پرسی؟
پاسخ مسعود گندمی : اقا اسی لک و لر و کرد همه برادر همیم اما قبول کن که لکها لر نیستند همونطور که لرها لک نیستن.
یک لر
سه شنبه 1394/04/2 20:02
با سپاس به خاطر معرفی رسم الخط لکی، واقعا ما نیازمند همچین فعالیت هایی در مورد زبانمون داریم تا از فراموش شدنش جلوگیری کنیم.
حقیقتش از اینکه لکی رو جدا از لری میدونید ناراحت شدم. من خودم هم شهریتون هستم و با تمام لکها از نزدیک آشنایی دارم و فامیل های نزدیکی از این مردم شریف دارم. خودتون میدونید که تمام فرهنگ ما لرها با شما لکها یکیه و همچنین زبانمون هم شبیه هم پس چطور از هم جدا هستیم؟ صلاح ملک خویش خسروان دانند اما با این کار که لکها را از لر جدا میدونید در واقع دارید تمام تاریخ خودتون رو نادیده میگیرید. شما دارید از یک طرف به فرهنگ لکی کمک میکنید و از طرفی اون رو نابود.
موفق باشی برادر امیدوارم همچنان به ارتقاع فرهنگ و زبان لرهای لک کمک کنید
پاسخ مسعود گندمی : باسلام خدمت شما دوست خوبم. لر لک کرد همگی در ابدانان برادرند و از دیرباز باهم ب نکویی زندگی کرده اند اما واقعیت اینست زبان لکی زبانی جداست و قومیتی جدا نه فرهنگی جدا از لر و کرد. فرهنگ همه ی ما لر لک و کرد یکی هست اما زبانمون نه لکی و کردی و لری از هم از لحاظ زبانی جدا هستند. با ارزوی خوشبختی برای همه ی مردم ابدانان
لر لک
یکشنبه 1394/02/27 13:18
من لکم ولی مثل بختیاریها و بویریها و ثلاثیها و فیلیها و ممسنیها و ... خودم را عضو کوچکی از جامعه بزرگ لر میدانم و این حرف بزرگانمان است خواهشا مارو از اصالت واقعیمون منحرف نکنین
من لر لک زبانم همین ........
پاسخ مسعود گندمی : با سلام خدمت شما دوست عزیز.زبان لکی کاملا از زبان لری و کردی تفکیک شده است و اصلا به هم ارتباطی ندارند.از شما تقاضا مندم که در مورد زبان لکی تحقیق و مطالعه ی بیشتری بنمایید.
محمد حسنوند
دوشنبه 1393/05/13 20:23
با سلام خدمت اقای گندمی سپاس از وبلاگ بسیار جذابتون مدتها بود که دنبال الف بای زبان لکی بودم خدا خیرتان دهد.
پاسخ مسعود گندمی : سپاسگذارم این کوچکترین کار برای شناساندن زبان لکی به عموم است که انجام داده ام.
کرد لک
دوشنبه 1393/05/6 19:52
مثل اینکه نظر ی که فرستادم سانسور کردی
پاسخ مسعود گندمی : نظری که خودتو معرفی نکنی به درد ثبت نمیخوره عزیزم.ضمنا بنده به دنبال دعوای قبایل نیستم و شما بهتر است با مطالعه ی دقیقتر اقدام به دادن نظر بنمایید.بدرود
لک نوراباد
چهارشنبه 1392/10/4 11:42
سلام من راجع به لک های جاهای دیگه چیزی نمی دونم ولی تو لرستان بیشتر پست های مهم به دست لک زبانانه ولی ایراد اینه که تو رودر بایستی قرار میگیرند و خودشونو لر میدونند
ئه‌لی
شنبه 1392/04/8 21:43
سڵاو
ده‌ستان خۆه‌ش بێ . زۆر جوانه‌
سه‌ردانمان بکه‌.
هه‌ر بژی
پاسخ مسعود گندمی : سلاو بو کاکه خوم..
زور سپاس....
علی
یکشنبه 1392/02/15 15:43
تمام لک زبانها در شرایط کنونی وظیفه ورسالت شناساندن تمدن کهن لک زبان را از طریق این رسانه به عهده دارند شاید یکی از دلایل محجوریت قوم لک عدم تلاش در جهت رسیدن به پست های کلیدی و موثر درباردولتی برای انجام این مهم بوده است من از تلاش کم نظیر شما تشکر می کنم
عایزاده
دوشنبه 1391/11/30 16:14
دوست عزیز از معرفی شهر جولیان تشکر می کنم امید است تصاویر ومطالب به روز باشند.
پاسخ مسعود گندمی : با تشکر از بازدید شما دوست عزیز...امیدوارم که از این مطالب استفاده کرده باشی....
حتما...در اسرع وقت..به روز خواهد شد...
سپاس از شما....
شاهرخ
دوشنبه 1391/09/6 16:28
سلام دستان خوش واقعا.
مسن
دوشنبه 1391/09/6 05:12
سلام دستو درد نهه
ار امکان هس عکس طبیعت بیشتر بوژن
یه عاشق
یکشنبه 1391/08/7 16:23
دلنوشته هات خوبن
ممد ابدانانی
سه شنبه 1391/07/25 17:54
داش خوبه وجدانا خوبن مطالبت
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:فال حافظاستخاره آنلاین با قرآن کریم

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنتThe Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox